מבחני רבנות - שאלה מעשית

החזרת ידית בשבת סמיכה לרבנות

שאלה מעשית- מבחני רבנות

מעשה שהיה בשבת, ונפלה ידית מהדלת, האם מותר להחזירה ?

מבחני רבנות

האם מותר להחזיר ידית שנפלה מהדלת בשבת

כמו ההקדמה שהבאנו במאמר הקודם, את התשובה למבחני הרבנות נתחיל בגמרא, 

את הגמרא במבחן ברבנות ניתן להגיד במילים שלנו ממש ולציין באיזו מסכת מופיעה הגמרא, לאחר מכן נכתוב את מחלוקת הראשונים בגמרא, את פסק ההלכה כיצד פסקו השו”ע והרמ”א, והאם יש הערות מהאחרונים. 

תחילה נקדים :

ציר פירוש: שני קנים היוצאים מהדלת אחד כלפי מעלה ואחד כלפי מטה הנכנסים לחורים המתאימים בפתח הארון או התיבה.

איתא הגמרא במסכת עירובין דף קב עמוד ב  מביאה משנה:

מחזירין ציר התחתון במקדש, אבל לא במדינה. והעליון – כאן וכאן אסור. רבי יהודה אומר: העליון במקדש, והתחתון במדינה.

ןבגמרא נאמר: תנו רבנן: ציר דלת שידה תיבה ומגדל, במקדש – מחזירין, במדינה – דוחקין. והעליון – כאן וכאן לא יחזיר, גזירה שמא יתקע. ואם תקע – חייב חטאת. של בור ושל דות ושל יציע – לא יחזיר, ואם החזיר – חייב חטאת.

בגמרא מבואר שכלים (שאינם מחוברים לקרקע) פתחיהם מן הצד וצירם התחתון יצא קצת מן המקום שבו מחוברת הדלת לארון – מותר לדחקו ולהחזירו למקומו. ואם יצא ציר העליון אסור לכו”ע להחזירו גזירה שמא יתקע ויעבור על מכה בפטיש בכך שגומר את מלאכת הכלי.

והרא”ש הביא שר”ת הסתפק האם שכמו שמותר לדחוק ציר התחתון, הוא הדין שיהיה מותר לדחוק הציר העליון אם לא יצא לגמרי, ומסיק לאסור (בגירסא אצלנו), וכן דעת הטור, והמ”מ בדעת הרמב”ם לאסור.

עד כאן עסקנו בכלים שאינם מחוברים לבית אמנם בכלים שמחוברים לבית (כמו ארון מטבח, ידית וכו’): 

כלים המחוברים לבית:

והב”י כתב שלגבי דלתות של כלים המחוברים לקרקע:

שדלתות אלו אסור ליטול ולהחזיר משום בונה (או סותר). ודוקא דלתות הכלים שאינם מחוברים בקרקע יש את הצדדי ההיתר ליטלם (או לדחוק אם לא יצא התחתון לגמרי) ולהחזיר אסור. מגזירה שמא יתקע.

 

מהי גזירת שמא יתקע:

מהי גזירה שמא יתקע:

נחלקו הראשונים, האם הכוונה שתוקע על ידי סיכין ויתידות בחוזק שלא יצא, ויעבור על מכה בפטיש, או שמא יתקע על ידי מסמרים (מרדכי). ועיין במ”ב (לח) ועיין לקמן שהנפק”מ היא מה הדין אם הצירים היו עשויים מברזל.

פסיקת הלכה בדין דלתות הכלים ובדין להחזיר ידית לדלת:

השולחן ערוך פסק כעולה מן הראשונים לגבי כלים שאינם מחוברים לבית: “שידה תיבה ומגדל שפתחיהן מן הצד ויש להם שני צירים אחד למעלה ואחד למטה, אם יצא התחתון כולו ממקומו, אסור להחזירו שמא יתקע; אבל אם יצא מקצתו, דוחקו עד שמחזירו למקומו כיון שהעליון נשאר במקומו בקל יכול להחזיר התחתון; אבל כשיצא העליון, אסור אפי’ לדוחקו ולהחזירו למקומו”. (מכיון שכשיצא העליון נופל לגמרי והדחיקה אסורה כמו החזרה, ונחלקו רש”י ותוס’ אם האיסור מדאורייתא, מ”ב סקל”ט).

אמנם בכלי שמחובר לבית לעיל ראינו מדברי הבית יוסף לאסור, וכן הוא הדין לגבי ידית שיצאה ממקומה, וכן כתב השמירת שבת כהלכתה: (פכ”ג סל”ז, פ”כ הע’ קסז) שאם יצאה ידית של הדלת ממקומה אסור להחזירה. ואם אי אפשר לפתוח ולסגור הדלת מותר לפתוח את הדלת ע”י מברג. אבל ידית העשויה להכניסה ולהוציאה לפי הצורך מותר להשתמש בה בשבת. 

לסיכום בדין החזרת ידית בשבת

למעשה אין להחזיר ידית בשבת, אלא אם כן היא עשויה לכך שתמיד כדי לפתוח את הדלת לוקחים ופותחים בידית באופן קבוע. פתרון נוסף ניתן לפתוח על ידי מברג. 

בהצלחה לכולם במבחני רבנות ! 

לקבלת תשובות ממבחני רבנות נוספים ועדכונים נוספים השאר פרטים:

Shopping Cart

מתלבט מה מתאים לך ללמוד?
שיחת ייעוץ ללא עלות!

אתה הולך לפספס את
הזדמנות חייך להפוך לרב?

פשוט תנסה שיעור מתנה!