מבחני רבנות - שאלה מעשית

הורדת תווית מבגד בשבת

שאלה מעשית- מבחני רבנות האם מותר להוריד תווית מבגד בשבת

הורדת תווית מבגד בשבת

מבחני רבנות

האם מותר להוריד תווית מבגד בשבת?

האם מותר לחתוך בשבת תווית שעל הבגד שהייתה בעת קנייתה?

איתא בגמרא בשבת דף עה עמוד ב

“אמר רבי יהודה: האי מאן דשקיל אקופי (ראשי חוטים שתלוים במקום שניתק חוט וקשרו, או קיסמים שחיברם בטעות, ואם תולשם זוהי גמר המלאכה וחייב) מגלימי – חייב משום מכה בפטיש, והני מילי – דקפיד עלייהו”.

וכתב רבינו חננאל  שהלוקט מבגד חדש שהתסבכו קיסמים שנשארו לאחר מלאכת האומן חייב (ונראה שדוקא בחדש שאז זהו גמר מלאכת הבבגד).

והרמב”ם כתבהלוקט יבולת שעל גבי בגדים בידו כגון אלו היבולות שבכלי צמר חייב משום מכה בפטיש (ט”ז (א) שכל גמר מלאכה נקרא מכה בפטיש), והוא שיקפיד עליהן, אבל אם הסירן דרך עסק הרי זה פטור”.

הבית יוסף פירש שכאן קפיד עליהו הכונה שמסירם בכוונה אע”פ שלא היה נמנע מללבושו (ונראה לבאר שמכיון שכאן האיסור משום מכה בפטיש יש לפרש שהכוונה שעושה בכוונה), המ”ב (י) כתב שכאן הוי מלאכה טפי מסע’ א’, ולכן אע”פ שאינו מקפיד בדר”כ אסור[1].

והמ”ב (י) הכריע שיש להחמיר כדין יבלת שאם הסירם בכוונה אע”פ שאינו מקפיד אלא שכוונתו הייתה כדי ליפות – חייב.

הורדת תווית מבגד בשבת פסיקת הלכה:

השו”ע פסק כגמרא: “הלוקט יבולות (גבשושית) שע”ג בגדים כגון אלו היבולות שבכלי הצמר הנשארים בהם מן האריגה, חייב משום מכה בפטיש. והוא שיקפיד עליהם, אבל אם הסירם דרך עסק, פטור (ואסור, מ”ב יא)“.

המג”א (ה) כתב על פי הטור שה”ה שאסור להסיר הקיסמים הנשארים מן האריגה, וכן פסק המ”ב (ח).

וכתב המ”ב (ח) שה”ה שהמסיר השלל כלומר החוטים הזמניים שעושים החייטים בתחילת התפירה אפשר שיש בזה חיוב משום מכה בפטיש מכיון שדרך האומנין להסירם בגמר מלאכתם.

הורדת תווית מבגד בשבת פסיקת הלכה אחרונים

והסרת תוויות המחוברות לבגד, כגון תווית שמודפס עליה מחיר או הבגד או שם החברה, הגרש”ז אויערבך בבניין שבת (ח”ב פי”ב אות ג’) וכתב שאין בה משום מכה בפטיש לפי שאין תולים תוויות אלו אלא לאחר גמר עשיית הבגד. והחוט השני (ח”ב פל”ד ס”ק יג) כתב שאם אי אפשר ללובש את הבגד כשהתוות עליו יש בכך משום מכה בפטיש.

לקבלת תשובות ממבחני רבנות נוספים ועדכונים נוספים השאר פרטים:

Shopping Cart

מתלבט מה מתאים לך ללמוד?
שיחת ייעוץ ללא עלות!

אתה הולך לפספס את
הזדמנות חייך להפוך לרב?

פשוט תנסה שיעור מתנה!