האם מותר לעשות מסאג' בשבת?

שאלה מעשית- מבחני רבנות

עשיית מסאג' בשבת

מבחני רבנות

עשיית מסאג' בשבת

בכדי לענות על השאלה האם מותר לעשות מסאג’ בשבת, יש להקדים את הגמרא אודות השאלה:

האם מותר להתעמל בשבת?

שבת דף קמז עמוד א

סכין (שמן בשבת) וממשמשין (ביד על כל הגוף להנאה), אבל לא מתעמלין (לשפשף בכח) ולא מתגררין.

והנה בביאור הגמרא מה שכתבנו זוהי שיטת רש”י והאיסור הוא משום עובדין דחול, ורש”י למד כן מכך שהוסמך הלא מתעמלין ל – “ולא מתגררין” ולכן אין המשמעות של הליכה פיזית.

אך הרמב”ם פירש שלא מתעמלין הוא בפני עצמו וז”ל: “ואין מתעמלין בשבת, זה הוא מתעמל זה שדורסים על גופו בכח עד שייגע ויזיע או שיהלך עד שייגע ויזיע, שאסור ליגע את עצמו כדי שיזיע בשבת מפני שהיא רפואה”.

  • נפק”מ בין הרמב”ם לרש”י
  1. המג”א (מו) הביא שהנפק”מ לפי השלט”ג בין רש”י לרמב”ם היא האם מותר לשפשף בכח, לפי רש”י אסור, אך לפי הרמב”ם אם אינו מתכון להזיע שרי.
  2. והשלטי גיבורים הסתפק מה הדין בשפשוף שעושים בכח ליגיעי כח כדי להשיב כחן אליהם ולבטל מהם עייפותן, ולפרוש רש”י וטור אסור שהרי אפילו לתענוג אסור, אך לרמב”ם צ”ע (אם זה דומה לרפואה או לא) והעתיקו המ”ב, וכתב שלפי מה שהמג”א (מג) כתב שאפילו בריא גמור אם עושה רפואה כדי לחזק מזגו אסור, גם בזה אין להקל.

הט”ז (כח) הקשה על הטור שלמד ברמב”ם שמיקל לחולה שאין בו סכנה לעשות איסור דרבנן, ואילו כאן הרמב”ם אסר. והפמ”ג הביא שהא”ר תירץ שמדובר כאן במיחוש, או באין חולי כל הגוף.

פסיקת הלכה בדין עשיית מסאג' בשבת

השו”ע פסק כרמב”ם: “אין מתעמלין, היינו שדורס על הגוף, בכח (מ”ב ס”ק קכט, שפושטין ומקפלין זרועותיהן לפניהם ולאחריהם ומתחממים ומזיעים) כדי שייגע ויזיע”.

והט”ז (כח) הקשה שלכאורה מכיון שאין צורך בשחיקת סממנים היה לנו להתיר לחולה שאין בו סכנה, ומאי שנא מהסעיף הבא שמותר מטעם שלא שייך גזירת שחיקת סממנים. ותירץ שמכיון שפעמים מביאים הזיעה על החולה ג”כ על ידי סמנים, חוששים שיעשה רפואה אחרת. משא”כ בסע’ שאחר זה שאין שייכות רפואה לאותם הדברים ע”י שחיקת סממנים כלל, לא גוזרים.

והעתיקו המ”ב (קל). והוסיף, שבשינוי יהיה מותר לעשות לחולה שאין בו סכנה (ואע”פ שבס”ק קכא התבאר שמותר לחולה שאין בו סכנה לשתות דברים המרפאים בלי שינוי, זה דוקא בדברים שאין במלאכות דרבנן או בדברים שאינם נראים כעין מלאכה, היינו שאין כלל סרך מלאכה ועובדה שלבריא מותר, וגזרו רק למי שיש לו מחוש משום שחיקת סממנים, ולכן בחולה גמור לא גזרו).

הבה”ל הביא שאע”פ שהשו”ע בשכז סע’ ב, כרש”י, כאן כתב כרמב”ם. והאליה רבה כתב שלדינא יש לפסוק כרמב”ם, וכן נמצא בפירוש הר”ח, כרמב”ם.

ומכלל הדברים היה נראה שאסור יהיה לעשות מסאג’ בשבת, אך למעשה החזו”ע (ח”ג עמ’ שפו-שפז) כתב שכן אם הגב שלו תפוס וכדומה מותר לעשות מסאג’ אם מטרתו לשחרר את הגוף ולא על מנת להזיע (שיעשה בנחת).

לקבלת תשובות ממבחני רבנות נוספים ועדכונים נוספים השאר פרטים:

Shopping Cart

מתלבט מה מתאים לך ללמוד?
שיחת ייעוץ ללא עלות!

אתה הולך לפספס את
הזדמנות חייך להפוך לרב?

פשוט תנסה שיעור מתנה!