האם מותר לסחוט לימונים בשבת
מבחני רבנות - שאלה מעשית

שאלה מעשית- מבחני רבנות האם מותר לסחוט לימונים בשבת

סחיטת לימונים בשבת

מבחני רבנות

האם מותר לסחוט לימונים, ובמה זה שונה מסחיטת פירות?

הב”י הקשה על המנהג במצרים ששם נוהגים לסחוט לימונדה ביום חול ולשתות לתענוג ולא נמנעים לסוחטם גם בשבת?

 ותירץ:

  • שסחיטת פרי אסורה אם הדרך לשתותו לתענוג דוקא או אם הדרך לשתות אותו כמות שהוא. אך אם הדרך לשתותו בתערובת (במשקה אחר כגון מים) לא נאסר.
  • סחיטת פרי נאסרת דוקא כשסוחטו לבדו אך אם סוחטו לתוך משקה שרי.
  • לסחוט לתוך תבשיל בלאו הכי שרי כמבואר לקמן.
  • שיבולי הלקט בשם רבי יהודה ב”ר בנימין – דבר שידוע לעולם שנועד למתק המאכל מותר לסוחטו לכלי ואח”כ במאכל (כמו לימון). וכן כתב המג”א (א), והט”ז (ה) כתב שכן עיקר הטעם.

פסיקת הלכה בדין סחיטת לימונים בשבת

השו”ע כתב שמותר לסחוט לימונים בשבת (מג”א (ח) מכיון שאין דרך לסחטן לצורך משקה אלא לצורך אוכל דינם כשאר פירות, וגם אם סוחטים לתוך משקה אין הדרך לשתותו לבדו, משא”כ בשלקות לקמן שיש להחמיר שלא לסוחטן לתוך משקה, מכיון שאפשר לשתותו לבדו). וכן פסק החזו”ע (ח”ד עמ’ קלד).

עוד כתב המ”ב שלפי הטעמים הנ”ל בזמן הזה שידוע שממלאים חביות למאות לשתות צע”ג אם מותר לסחוט בשבת לתוך משקה, שאפשר שדינם כתותים ורימונים כיון שדרך לסחטן בכלים בפני עצמם ועל כן צריך לזהר שיסחוט מקודם על הסוכר בפני עצמו שהוי כמשקה הבא לאוכל וכן לסחטו לבשל ועל גבי האוכל פשוט שמותר וכן דעת הבן איש חי (יתרו ס”ה) וכן כתב המנוחת אהבה (ח”ב פ”ו סי”א).

והט”ז (ה) כתב שה”ה לתפוחים שמותר למתקם מכיון שבמקומו לא היו שותים מיץ תפוחים כלל, ולכן אף המיץ היוצא מהם מותר לשתותו. (והט”ז לשיטתו בס”ק א, שאסר לסחוט אפילו שאר פירות לצורך משקה).

והחזו”א (או”ח סימן נב ס”ק יט) כתב שנתינת חתיכת לימון לתוך כוס תה כדי שיצא ממנו מיץ לתוך התה מותר מכיון שהמיץ היוצא מהלימון זב מאליו ואין לאוסרו מדין משקים שיזובו מכיון שהוא בטל בתוך המים וכן דעת המנוחת אהבה (ח”ב פ”ו סי”א).

סיכום דין סחיטת לימונים בשבת

לפי הרב עובדיה זצ”ל גם בימינו יש להקל בסחיטת לימונים בשבת, ואין צריך דוקא לאוכל.

אך לפי המשנה ברורה יש להחמיר בדין זה, ויש להקל בסחיטת לימון רק כשסוחטו לאוכל או סוכר.

לקבלת תשובות ממבחני רבנות נוספים ועדכונים נוספים השאר פרטים:

Shopping Cart

מתלבט מה מתאים לך ללמוד?
שיחת ייעוץ ללא עלות!

אתה הולך לפספס את
הזדמנות חייך להפוך לרב?

פשוט תנסה שיעור מתנה!