מבחני רבנות - חשון תשפ"א

דוגמה למבחן ברבנות

מלאכת מלבן

א. "נידה שאין לה בגדים מערמת וטובלת בבגדיה" כתוב שיטות הראשונים בדין זה ופסק ההלכה (כולל בירור דעת השו"ע) ב. באלו אופנים מותר לקפל בגדים בשבת.

בשבוע הקודם עסקנו בסעיף א’ לשאלה’ ובעז”ה השבוע נעסוק בסעיף ב’. 

מבחני רבנות

האם מותר לקפל בגדים בשבת?

כמו ההקדמה שהבאנו במאמר הקודם, את התשובה למבחני הרבנות נתחיל בגמרא, 

את הגמרא במבחן ברבנות ניתן להגיד במילים שלנו ממש ולציין באיזו מסכת מופיעה הגמרא, לאחר מכן נכתוב את מחלוקת הראשונים בגמרא, את פסק ההלכה כיצד פסקו השו”ע והרמ”א, והאם יש הערות מהאחרונים. 

איתא בגמרא:

שבת דף קיג עמוד א

משנה. מקפלין (בגדים שפושטן מקפלין מפני שמתרככים מכיבוסם ומתקמטים כשאינם מקופלים) את הכלים אפילו ארבעה וחמשה פעמים.

גמרא. אמרי דבי רבי ינאי: לא שנו אלא באדם אחד, אבל בשני בני אדם – לא (שנראה כמתקן), ובאדם אחד נמי – לא אמרן אלא בחדשים, אבל בישנים – לא (שקיפולן מתקנם יותר מחדשים, שהחדשים קשים מאליהם ואין ממהרים לקמוט). וחדשים נמי לא אמרן אלא בלבנים, אבל בצבועים – לא. ולא אמרן אלא שאין לו להחליף (היום), אבל יש לו להחליף – לא. תנא: של בית רבן גמליאל לא היו מקפלין כלי לבן שלהן מפני שהיה להן להחליף. אמר רב הונא: אם יש לו להחליף – יחליף, ואם אין לו להחליף – ישלשל בבגדיו. מתקיף לה רב ספרא: והא מיתחזי כרמות רוחא! – כיון דכל יומא לא קעביד, והאידנא הוא דקא עביד – לא מיתחזי כרמות רוחא. 

כלומר לפי הגמרא יש חמישה תנאים שרק כשכולם מתקיימים ניתן לקפל בגדים שבת: 1. שהקיפול ייעשה על ידי אדם אחד. 2. שיהיה הבגד חדש. 3. שיהיה הבגד לבן. 4. שאין לו בגד אחר מלבד זה לשבת. 5. שיהיה לצורך שבת.

מחלוקת הראשונים בדין קיפול בגדים בשבת:

התוספות  כתב שמכאן ניתן ללמוד שאסור לקפל טליתות של בית הכנסת מכיון שלא משתמשים בהם אחר כך שוב בשבת.

אך המרדכי כתב שאם לא מקפלו כסדר קיפולו הראשון מותר לקפל, וביאר המ”ב (יח) שזאת מכיון שאין לקיפול הזה קיום .

והכלבו כתב חידוש שכל איסור קיפול בגדים בשבת הוא דוקא בימיהם שהיו מקפידים מאד לפשט הקמטים ולהניחו תחת המכבש  אך עכשיו שנהגו לקפל כל הכלים אפשר דקיפול שלנו לא דמי לקיפול שלהם.

פסיקת ההלכה בדין קיפול בגדים בשבת

 

השו”ע פסק כתוס’, והביא בשם יש מי שאומר דעת המרדכי וכתב שנראים דבריו: “מקפלים כלים בשבת לצורך שבת ללבשם בו ביום. ודוקא באדם (אחד), ובחדשים שעדיין לא נתכבסו [מ”ב (טו) שכל שלא נתכבסו הם קשים ואין ממהרים לקמוט, ואין חשוב הקיפול תיקון כ”כ עד שיהיה נראה כמתקן מנא, ולבנים, ואין לו להחליף; ואם חסר אחד מאלו התנאים, אסור. ויש מי שאומר דלקפלו שלא כסדר קיפולו הראשון מותר בכל ענין, ונראין דבריו” (איחל-להחליף: אחד, יום, חדש, לבנים, להחליף).

המ”ב (יט) שהעיקר לדינא להקל. וכתב שמי שרוצה להחמיר שלא לקפל כלל ודאי עדיף עד שיהיה כל הה’ פרטים.

המג”א (ו) כתב שאע”פ שמצות ציצית כל היום ויכול להתעטף בה, מ”מ מכיון שאין בדעתו להתעטף בו הוי כמי שיש לו להחליף ואסור לקלפה. וכן פסק המ”ב (יג), וכתב שבמקום שהמנהג ללבוש הטלית במנחה מותר לקלפה (ונראה שצריך לומר שמדובר בטלית שלא כיבסו אותה).

החוט השני (ח”ב פל”ג ס”ק א) כתב שאם אינו מקפל במקום הקפלים במדוייק אלא באופן אקראי בלבד מותר לקלף טלית בשבת.

והשו”ת שמש ומגן (ח”ב סי’ עז) כתב שהמנהג הפשוט לקלפה כסדר קיפולה הראשון, ונהגו כן בפני גדולי הרבנים ואין פוצה פה, וצריך לומר שסמכו על דברי הכלבו, שהקיפול שלנו אין דומה לשלהם שהיו מקפידים ביותר. וכן כתב באור לציון (פכ”ב ס”ג) וכתב שטוב להחמיר לקפל הטלית שלא כדרך קיפולה הראשון. והליכות עולם (ח”ג עמ’ רלב) החמיר לקפלה שלא כסדר קיפולה הראשון וכן דעת הבן איש חי (ויחי סי”ג).

 

לסיכום דין קיפול בגדים בשבת

למעשה רבו התנאים כדי שיהיה מותר לקפל בגד בשבת.  אמנם אם מקפל בגד שלא כסדר קיפולו הראשון רוב הפוסקים מתירים. ולדעת הרב משאש טלית בשבת מותר לקפלה אף כמו שרגילים לקפל ביום חול. 

בהצלחה לכולם במבחני רבנות ! 

לקבלת תשובות ועדכונים נוספים השאר פרטים:

Shopping Cart